Met bijna 1000 deelnemers was De Dag van de Lokale Democratie op 17 november een groot succes! Bekijk op deze website de foto’s en winkel verder op: www.lokale-democratie.nl

Fotoboek

Met bijna 1000 deelnemers was De Dag van de Lokale Democratie op 17 november een groot succes!

Bekijk op deze website de foto’s en winkel verder op: www.lokale-democratie.nl

Programma

Kies uit lezingen, workshops, debatten, ontwerp­ateliers, speeddates met experts, demonstraties en rondetafelgesprekken. We hebben het programma overzichtelijk voor je verdeeld over acht thema’s.

Home
1. Start me up!
 • Een frisse start voor raadsleden na 21 maart 2018

  EERSTE SESSIES BINNEN DIT THEMA


  Hoe krijg je burgers het stadhuis in en hoe krijg je raadsleden het stadhuis uit?
  Hoe kan je als raadslid de verbinding leggen tussen de werkelijkheid op het gemeentehuis en die daar buiten? Hoe kom je als raadslid los van de dossiers en het vergaderen? Hoe betrek je burgers bij de besluitvorming? En wat is de rol van jouw overtuiging en politieke partij daarbij? In deze sessie hoor je een aantal inspirerende verhalen van raadsleden en kun je met hen van gedachten wisselen en samen ideeën verder uitwerken.


  Als lokale politicus goed beslagen ten ijs komen
  Hoe boek je als lokale politicus succes bij bovenlokale thema’s en wat is daarbij de juiste balans tussen gemeentelijke en regionale belangen?
  De sessie wordt begeleid door Remco Oosterhoff, programmamanager gemeente Rotterdam.


  Hoe maak ik een nieuwe generatie enthousiast voor de politiek?
  Hoe kun je jongeren (meer) betrekken bij de lokale democratie en politiek? Bij deze sessie staan we stil bij de vraag hoe je kunt zorgen voor een nieuwe en diverse aanwas voor je gemeenteraad.

  De sessie wordt begeleid door Luce van Kempen, voorzitter van de Nationale Jeugdraad. De sprekers zijn Eddy Habben Jansen, directeur van ProDemos, en Tanja Kuijpers, projectleider bij de Nationale Jeugdraad.


  Een frisse start: grondwet en gemeenteraadsleden
  Ieder raadslid legt bij zijn installatie de eed of belofte op de Grondwet af. Dat heeft óók betekenis voor de lokale democratie en deze sessie maakt u daarvan bewust. Evenals de Grondwet is deze sessie gericht op allen maar bovenal op (aankomende) raadsleden en burgemeesters/raadsvoorzitters.

  Bas de Gaay Fortman m.m.v. Jeroen van Urk


  Anders Formeren
  Gemeenten met een vernieuwende aanpak van het formatieproces in 2014 delen hun ervaringen. Op basis daarvan bespreken we leidende principes voor een verbindend en co-creërend formatieproces en concrete suggesties voor voorbereiding op Anders formeren in uw gemeente in 2018.

  Jan Broekgaarden, Floris Schoonderwoerd & Rob van der Eyden 


  Inspiratiesessie Anders Smeden van Akkoorden
  Gemeenten die de samenleving bij zowel de ontwikkeling als de uitvoering van hun akkoorden hebben betrokken bij het formatieproces in 2014 delen hun ervaringen. U kunt met hen in gesprek over de lessen die zij hebben geleerd en de resultaten die zij hebben bereikt ten behoeve van uw eigen formatieproces in 2018.

  Yolanda Adel en Pieter de Jong (ROB)


  De omgevingswet-wasstraat
  Door de Omgevingswet-wasstraat, Aan de hand van negen stellingen worden deelnemers uitgedaagd om zich uit te spreken over dilemma’s die samenhangen met de komst van de Omgevingswet. De stellingen gaan over vertrouwen in de samenleving, over besluitvorming en invloed, over bevoegdheden en loslaten, kortom: alle aspecten die zorgen voor krachtige en vitale lokale democratie. Deelnemers overtuigen elkaar en trekken elkaar over de streep met argumenten en voorbeelden uit de praktijk. Het tempo ligt hoog, er is geen ruimte voor nuance! Nadat de stellingen zijn doorgenomen heeft elke deelnemer een persoonlijke checklist met negen punten waarmee hij/zij de volgende dag aan de slag kan met de Omgevingswet binnen zijn eigen gemeente.
  Eelke Horselenberg

Home
2. Wat gebeurt er in het gemeentehuis?
 • Hoe kan het intern samenspel bijdragen aan een vitale lokale democratie?

  EERSTE SESSIES BINNEN DIT THEMA

  Wat maakt een beste bestuurder?
  Welke eigenschappen heb je nodig om je te ontwikkelen tot een goede bestuurder?
  Necker van Naem. Winnaar/genomineerde Beste (jonge) Bestuurder 2016


  De driehoek als basis voor democratische vernieuwing
  Hoe kan de lokale driehoek van burgemeester, griffier en gemeentesecretaris worden benut als motor voor de democratische vernieuwing? We gaan gezamenlijk op zoek naar goede voorbeelden, valkuilen en nieuwe kansen met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Denk mee met ons en creëer nieuwe kansen voor je eigen gemeente!
  Frank Speel (LDiB) en Helen Siebelhoff (Galangroep)


  Ontwikkellab: Uniek Samenspel
  Neemt uw gemeenteraad het initiatief om inwoners en maatschappelijke organisaties te betrekken bij de kadervorming en controle? Benut u de kennis en ervaring van uw inwoners? Gebruikt u open data om uw ambitie te vorm te geven? En stelt u daarbij heldere doelen die de informatiebehoefte aan het college vormgeven? Deze workshop is de opmaat naar nieuwe vormgeving van informatievoorziening aan De Raad (en haar partners). Als onderdeel van een groter traject binnen het gezamenlijke Programma Sociaal Domein van gemeenten en het Rijk. Begeleiding door: Kevin Sipin, Berend Buys Ballot en Nanne de Jong


  Verbindend besturen en verbonden bestuurders
  Het besturen door raadsleden en wethouders op lokaal maatschappelijk niveau heeft een verrijking nodig om aan de behoefte van deze tijd te voldoen. De behoefte betreft lokaal maatschappelijke cocreatie. Daarvoor is verbindend besturen nodig en verbindende bestuurders. In deze sessie zal worden ingegaan op een theoretisch kader hiervoor en op een bruikbaar, op wetenschap gefundeerd praktisch handvat om tot de gewenste verrijking te komen. Samen met de deelnemers aan de sessie wordt vervolgens besproken of en hoe het thema van de sessie bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een rol zou moeten en kunnen spelen.
  Paul Langeweg en dr Annelies Oosterhoff


  Doorstroom van vrouwen in het politieke ambt. Ook een mannenzaak.
  Het aantal vrouwen als politieke ambtsdragers blijft achter. Diversiteit onder de politieke ambtsdragers is goed voor het draagvlak en de legitimiteit van het vak. In deze sessie gaan we in gesprek met twee vrouwen die de stap van raadslid naar wethouder en van wethouder naar burgemeester hebben gemaakt. Waarom is het goed dat vrouwen in het politieke ambt carrière maken? Zijn er barrières te slechten? Zo ja, welke? Welke tips hebben zij?

  Sessie onder leiding van: Lies van Aelst, wethoudersvereniging. Met medewerking van: Wilma Delissen (burgemeester Peel en Maas) en Nadia Aboyaakoub (wethouder Nijkerk). (sprekers nog onder voorbehoud)

 
Home
3. Van 1000 bloemen naar een democratische gemeente?
 • Van Challenge naar Change: Hoe komen we van een experiment tot duurzame (organisatie-)verandering?

  EERSTE SESSIES BINNEN DIT THEMA

  DC-reeks ‘Beproef de formule’
  Kom naar de ‘spotlight’ en leer van geslaagde experimenten zoals ‘BredaBegroot en de ‘Z-battle’
  Suzanne van der Eerden, Mila Verdonk


  Op ontdekkingsreis door de democratische veranderjungle
  Tijdens deze inspiratiesessie wordt je meegenomen op een tocht door de verscheidenheid van veranderstrategieën en -processen van zeven gemeentelijke organisaties (Peel en Maas, Nijkerk, Gooise Meren, Venlo, Zwolle, Assen en Hoogeveen).
  Lucia de Brons en Nicoline Waanders


  Samen aan Zet Nijkerk. Democratische vernieuwing in de praktijk.
  Een beetje democratische vernieuwing bestaat niet. Met die gedachte gaf de gemeenteraad van Nijkerk het startschot voor een spannend democratisch veranderproces. Al het beleid van de gemeente wordt nu bepaald door bewoners, instellingen en ondernemers. Hoe pakt dat in de praktijk uit? Laat je inspireren door het verhaal van Nijkerk.

  Marlies Veldhoen en Menno Spaan


  Praktische invalshoeken nieuwe democratie
  Expertgroep Groningen / Drenthe deelt ervaringen vanuit de invalshoek van inwoners, gemeente en zorgaanbieder naar effectieve samenwerkingsvormen binnen een nieuwe democratische koers.

  Hermien Maarsingh, Fenna Bolding en Saskia Duursma


  Democratie is méér dan politiek alleen. Burgers aan het roer in hun leefwereld
  Nu hebben burgers nog al te vaak weinig invloed op het reilen en zeilen van hun woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsorganisaties. Burgers worden in het algemeen onvoldoende uitgedaagd door hun maatschappelijke organisaties om zélf, als individu en als collectief, mee te denken, mee af te wegen, (mee) te beslissen en (mee) uit te voeren. Wat kunnen deze organisaties op dit gebied leren van gemeenten (en ook andersom)?

  Pieter de Jong, Hein Albeda & Harmen Binnema


  Herstel van vertrouwen bij stakeholders, hoe doe je dat?
  Hoe kom je tot besluiten met meer draagvlak bij je stakeholders? 

  De sessie wordt begeleid door Leo Sonneveld van Stichting Good Governance Monitor


  Lusten en lasten van de meervoudige democratie
  In deze workshop bespreken we de stand van de lokale democratie en haar toekomst. Moeten we toe naar alsmaar meer directe en participatieve democratie? Of vergeten we de gemeenteraad, die al tijden van alle kanten onder druk staat maar die toch de basis en de bakermat vormt van onze democratie?
  prof. dr. Wim Voermans, dr. Geerten Waling en Abram Klop, MSc (Universiteit Leiden)


  De ambtenaar lokale democratie.
  De zipper, hoe rits je bewonersparticipatie en overheidsparticipatie aan elkaar en wat is dan de rol van ambtenaren en bestuurders; na 15 jaar dorpencontactambtenaren presenteren wij: de ambtenaar lokale democratie
  Jaap Koen Bijma


  Lokale media en informatievoorziening
  ‘Nieuwsorganisaties zijn geen bijkomend aspect van de democratie, ze waarborgen die’. Een goede onafhankelijke informatievoorziening door (burger)journalisten is bij de gemeenten echter geen vanzelfsprekendheid. In deze sessie worden voorbeelden en tips besproken om de lokale journalisitek als waakhond van de democratie weer leven in te blazen.

  John Bijl en Yvette Jeuken


  Democratische paradoxen: hoe gaan responsief en zorgvuldig bestuur samen
  Hoe responsiever de instituten die de volkswil uitdrukken zijn, des te minder betrouwbaar worden de instituten die de volkswil uitvoeren! In deze sessie gaan we op zoek naar de spanning en harmonie tussen representatief en participatief. Tussen burgers die zich uitspreken en de principes van goed bestuur. We gaan proberen deze tegenpolen te overbruggen, geen grijs compromis maar een synergie (1+1=3), geen polariteit maar verzoening.
  Stavros Zouridis (hl Bestuurskunde UvT) en Ivo Burghmans (filosoof en managementconsultant PA Consulting Group)

Home
4. Komt een initiatiefnemer bij de gemeente…
 • Van burgerparticipatie tot overheidsparticipatie. Wat doe je met initiatief vanuit de samenleving?

  EERSTE SESSIES BINNEN DIT THEMA

  Het Bijzonder Statuut
  Dit Statuut helpt overheden en bewonersinitiatieven een constructieve en duurzame relatie aan te gaan.
  Nicole Esteje (Publicon)


  Woordenboek voor democratisch initiatief
  Hoe democratisch zijn maatschappelijke initiatieven eigenlijk? Sluiten initiatieven niet bepaalde bevolkinsgroepen uit, of bevoorrechten ze niet bepaalde groepen? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het goed bewust te zijn hoe maatschappelijke initiatieven omgaan met democratische waarden. En welke taal daarbij hoort.
  Rinske Noortwijk (Greenwish) en Irini Salverda (Alterra/WU)


  Right to Challenge: echt een uitdaging!
  RtC is het recht van bewoners om lokale voorzieningen en taken van de gemeente over te nemen of te co-produceren, wanneer zij denken dat het beter of anders kan. Gemeenten vertellen hun ervaringen en delen hun gedroomde eindbeeld.
  Katia Scholder (gemeente Utrecht), Ines Balkema (gemeente Rotterdam) en Sylvia van der Werf (gemeente Amsterdam)


  Democratisch spreekuur
  ‘Initiatieven willen alleen maar geld van ons’ en nog vijf aannames die succesvolle samenwerking met bewoners in de weg staan. Kennisland leidt een sessie waarin deelnemers elkaar aan de tand voelen over concrete vraagstukken en samen naar nieuwe oplossingsrichtingen wordt gezocht.

  Wieteke Vrouwe en Tessa de Geus


  BeterBesluit
  Besluiten nemen met draagvlak? En dat iedereen het er dan mee eens is zeker? Met al die verschillende mensen bij ons in de gemeente? Ja dat kan! Wil je weten hoe? Neem een BeterBesluit. Kom naar onze workshop.

  Tijs de Bree, Femke Prins, Leander Broere en Karien Dommerholt


  Benut de kracht van de samenleving!
  Met Samenleving Voorop is in 2011 een leerproces gestart bij de gemeente Leusden om de kracht uit de samenleving te benutten. Wat komt hier allemaal bij kijken? Een raadslid, bewoner en ambtenaar gaan in gesprek met elkaar en de zaal over het continue proces van ontwikkeling en verkenning.
  Like van der Ham-van Hulten


  Blij met boze burgers
  Ontevreden en boze burgers kunnen soms de grenzen van de democratische rechtsstaat opzoeken of zelfs overschrijden, bijvoorbeeld als zij dreigen met geweld om hun standpunten kracht bij te zetten. Daarentegen kan de onvrede en boosheid van burgers ook een teken zijn van betrokkenheid. Dit roept de vraag op hoe politici en ambtsdragers het beste kunnen omgaan met de onvrede en boosheid van burgers. In deze sessie gaan we op zoek naar handelingsperspectieven voor het openbaar bestuur.
  Jasper Zuure, MSc. Senior Adviseur bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)


  Wat is de rol van het initiatief en van de gemeente? Gemeente Leiden vertelt.
  Gemeente Leiden is zoveel mogelijk in gesprek met de Leidenaren over hun stad, bijvoorbeeld bij het opstellen van plannen en speerpunten voor de eigen wijk. Dat levert veel op, maar is niet altijd makkelijk. Dat bleek ook bij een initiatief van een groep burgers rond een burgertopL750. Na een succesvolle samenwerking bij de start werd het later problematischer doordat de verwachtingen over elkaars rollen onduidelijk waren: wat doet de gemeente? Wat doet het initiatief zelf? Hoe kun je vooraf duidelijk rollen vaststellen en hoe kun je als gemeente nóg responsief zijn naar bewoners?
  Wethouder Marleen Damen in gesprek met Henny van Egmond (actieve bewoner én organisatieadviseur).


  Iedere gemeente wil veel participerende burgers en succesvolle maatschappelijke initiatieven. Wat kan je doen én laten als raad/raadslid om dit te stimuleren? Wanneer wil je betrokken zijn? Welke rol heb je en kan je eigenlijk nog sturen?Rinske van Noortwijk


  Benut de kracht van de samenleving!
  Met Samenleving Voorop is in 2011 een leerproces gestart bij de gemeente Leusden om de kracht uit de samenleving te benutten. Wat komt hier allemaal bij kijken? Een raadslid, bewoner en ambtenaar gaan in gesprek met elkaar en de zaal over het continue proces van ontwikkeling en verkenning.
  Like van der Ham-van Hulten

 
Home
5. Wat wil de burger?
 • Hoe weet je wat de burger wil? De nieuwste manieren om daarachter te komen!

  EERSTE SESSIES BINNEN DIT THEMA

   

  Burgerbegroting 2.0: lessen uit Antwerpen, Goes en Emmen
  Begroten met burgers. Het is in sommige gemeenten al echt een praktijk. En dat geeft ruimte om verder te ontwikkelen. Nog meer recht doen aan de verschillen tussen inwoners. Nog effectiever inspelen op de diversiteit in hun betrokkenheid. En zo nog meer inwoners betrekken; ook groepen die tot nu toe minder vertegenwoordigd zijn. Samen staan we stil bij cases die we begeleidden in Antwerpen, Goes en Emmen en maken we een procesontwerp voor een nieuwe werkwijze. Daarbij maken we gebruik van nieuw ontwikkelde betrokkenheidsprofielen: informatie over de participatiepraktijk van 8 verschillende typen inwoners van Nederland, die we hebben tot op straatniveau. Met een gesegmenteerde participatiestrategie, betrokken procesbegeleiding en de inzet van online tools gaan we naar een burgerbegroting 2.0!

  Joop Hofman, Evert Wolters, Michiel Nuytemans


  Moeilijk bereikbaar
  Wie zijn de mensen die je zo moeilijk bereikt? Is democratie altijd een kwestie van praten of kunnen daden ook een statement zijn en een vorm van deliberatie? Zijn er manieren van kijken of methoden die kunnen helpen contact te leggen met moeilijk bereikbare groepen?

  In deze workshop onderzoeken we deze vragen aan de hand van inzichten uit de literatuur en praktijkervaringen.
  Kees Fortuin


  Burgerinitiatieven in ACTIE
  Het stimuleren van en ruimte geven aan burgerinitiatieven staat bij veel gemeenten hoog op de agenda. Maar hoe werkt dit in de praktijk en wat betekent dit voor de eigen organisatie? In deze sessie maakt u kennis met het ACTIE-model, een handige en stevig onderbouwd instrument voor het bepalen van de rol en houding van gemeenten t.o.v. burgerinitiatieven.

  Femke Bax (Platform31) en Joke Meindersma (Movisie)


  Aan de slag met loting
  Ank Michels en Harmen Binnema leiden je aan de hand van hun toolbox loting & vertegenwoordiging langs de praktijken van het loten. Aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk bieden zij met hun toolbox bruikbare handvatten.
  Harmen Binnema en Ank Michels


  Burgerbetrokkenheid in beweging
  MOvisie en gemeente Etten-Leur nemen u mee om nieuwe ideeën op te doen om anders dan via ‘usual suspects’ en formele adviesraden, inwoners en specifiek cliënten mee te laten denken over beleid en uitvoering in het sociaal beleid.

  Daan de Bruijn en Saskia de Smet


  Lancering E-dem
  Het is tijd om samen de lokale democratie te versterken. Drie open source tools (Your Priorities, Consul en Stem van West) staan klaar om gebruikt te worden door lokale overheden inclusief een handleiding om er werk van te maken. Wie doet er mee?
  Anne de Zeeuw


  Hoe crowdsource je een verkiezingsprogramma?
  Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 schrijft de Piratenpartij Amsterdam haar verkiezingsprogramma niet zelf, maar samen met alle bewoners van de stad. Ze trekt alle buurten langs om ideeen te verzamelen en gaat hierover in gesprek op een online platform. In deze workshop ontdek je hoe je ook bij zoiets politieks als een verkiezingsprogramma alle bewoners mee kan laten beslissen.

  Jelle de Graaf (lijsttrekker) en Thomas de Groot (programmacommissie)


  Belangrijke praktijklessen Digitale Democratie
  Tijdens deze workshop gaan we samen met Francesca Bria, CTO van Barcelona, projectleider D-CENT en digitale innovatie expert, de praktijk in van democratische tools. Gemeente Barcelona is een pionier in het slim, open en verantwoord gebruiken van digitale innovatie. Naast andere digitale dienstverlening maakt de stad structureel gebruik van een participatief besluitvorming platform, Decidim, waarop bewoners kunnen meepraten over voorstellen van de gemeenten en zelf ideeën en argumenten kunnen delen in discussies. Wat kunnen Nederlandse gemeenten leren van de praktijkervaring in Barcelona? En zijn er vanuit het Europese D-CENT project misschien al antwoorden op vragen van Nederlandse gemeenten die gebruik willen maken van democratische tools?
  Francesca Bria, Josien Pieterse, Koos Steenbergen en Ivonne Jansen-Dings


  Samen leren en werken aan de stad
  Samen leren en werken aan de stad, iedereen heeft het erover. Wij in Utrecht hebben hier inmiddels wat ervaring mee opgedaan in samenwerking tussen ambtenaren en initiatieven in de stad. Wij nemen je graag mee in dit traject!

  Sophie Gunnink en Sara Geerken

Home
6. Open kaart spelen
 • Hoe dragen een open overheid, checks & balances en de lokale media bij aan een vitale lokale democratie?

  EERSTE SESSIES BINNEN DIT THEMA

  Hulptroepen en burgeraudits
  In de afgelopen jaren is het aantal grote, complexe vraagstukken bij de gemeente toegenomen waarvoor andersoortige competenties worden gevraagd. Met name bij de gemeenteraden. Maar wie zou hen daarbij kunnen helpen? Op dit moment zijn dat vooral de ‘usual suspects’ als de rekenkamer(commissie) en de accountant. Er zijn echt nog veel meer (nu nog vaak onbekende) partijen die hier waardevolle ondersteuning kunnen bieden, zoals cliëntenraden en burgeraudits. Wat kunnen deze partijen betekenen voor gemeenten? In deze deelsessie verkennen we hier gezamenlijk de mogelijkheden en randvoorwaarden voor.
  Jorgen Schram


  Het oog van de meester – burgers kijken naar resultaten
  In veel gevallen is het normaal geworden dat bewoners meepraten over beleid. Veel minder vaak wordt gebruik gemaakt van de kennis in de samenleving over de uitvoering in de praktijk, de resultaten en bedoelde en onbedoelde effecten. Dat kan veel beter stelt Hein Albeda. Het oog van de meester maakt het paard vet! Als bewoners complimenten kunnen geven als het goed gaat en kunnen waarschuwen als iets mis gaat, is dat een stimulans voor de overheid om betere resultaten te behalen. Hein Albeda (oa stichting Rekenschap) en Jorgen Schram (NSOB) hebben voorbeelden en horen graag voorbeelden van anderen in deze sessie.


  Besturen met open vizier vraagt visie
  Bestuurders delen in deze sessie best practices op het gebied van Open Overheid én dilemma’s. Vervolgens is er ruimte voor dialoog onder moderatie.


  Open Raadsinformatie
  Kom meer te weten over wat Open Raadsinformatie is, wat je er mee kunt en hoe je kunt aansluiten.
  Tom Kunzler (VNG KING/Open State Foundation)


  Open data publiceren doe je zo!
  Als je nog niet beschikt over een geschikte infrastructuur, hoe publiceer je dan je open datasets? Je komt het te weten in deze praktische workshop.
  Hayo Schreijer (productmanager data.overheid.nl)


  Wie doet wat met open data?
  Open data beschikbaar stellen is één ding, maar wat gebeurt er vervolgens mee? Hergebruikers van overheidsdata laten je zien en ervaren wat er gebeurt met open data en wat de waarde daarvan is.
  Diverse hergebruikers van overheidsdata, onder moderatie van Paul Suijkerbuijk (Leer- en Expertisepunt Open Overheid)

 
Home
7. Democratie van straat tot regio
 • Samenwerken op verschillende schaalniveau’s: hoe doe je dat?

  EERSTE SESSIES BINNEN DIT THEMA

  Dorps- en wijkdemocratie: democratie door de ogen van de bewoners
  Kijk met ons mee door de democratische bril van de bewoners wanneer we op zoek gaan naar de democratische waarden binnen bewonersinitiatieven. Hoe worden deze democratische waarden vormgegeven en met welke instrumenten? En welke rol is hierin weggelegd voor de bewoners zelf, voor de gemeente of eventuele andere partijen en wat kunnen ze het beste gezamenlijk doen?
  Ben van Essen en Guido van Enckevort


  Regiodemocratie
  Hoe organiseer je op regionaal niveau democratische processen?
  Rolf Jongedijk


  Mooi, Mooier, Middelland
  Leer van het Rotterdamse experiment waar bewoners bepalen hoe de wijk wordt ontwikkeld.
  Lot Mertens


  TOP; een Transparante en Open Provincie
  Hoe geef je dat vorm?
  De Provincie Zuid-Holland vertelt


  Samen de stad maken? Dilemma’s van slimme stedelijke schakelaars
  Problemen in de stad worden steeds vaker aangepakt in netwerken van ambtenaren, vrijwilligers, bewoners, maatschappelijke organisaties en initiatiefnemers. Welke dilemma’s moeten zij overwinnen en welke activiteiten ontplooien zij om te komen tot gedeelde oplossingen? In dit World-Café gaan we aan de slag als slimme stedelijke schakelaars.
  Merlijn van Hulst & Wieke Blijleven (Universiteit van Tilburg)


  Praktijklab: de lokale transitie naar aardgasvrije wijken
  Over 30 jaar zijn alle Nederlandse woningen aardgasvrij. Deze grote energietransitie vraagt om samenwerking tussen bewoners, overheden, netbeheerders, energieleveranciers en woningcorporaties. Hoe richt je dit proces democratisch in?
  Lise Broekaar en Saskia Buitelaar van Platform31


  Raad in Beraad – in gesprek over dilemma’s rondom regionalisering en lokale legitimering
  Gemeenteraadsleden hebben een belangrijke en verantwoordelijke rol in ons democratisch bestel. En er wordt veel van hen gevraagd. Onder meer door de toename van regionale samenwerking in het openbaar bestuur en veranderende verhoudingen tussen burgers en gemeente. In deze Raad in Beraad sessie worden aan de hand van een casus dilemma’s uit de raadspraktijk op tafel gelegd met kernvraag: hoe blijf je als raadslid een effectieve rol vervullen in een regionaliserend openbaar bestuur?
  Alinda van Bruggen en Harry ter Braak


  Herindeling en kernendemocratie
  Je gemeente gaat herindelen en wordt in één klap een grote gemeente met vele dorpskernen: blijf je alles besluiten in die ene gemeenteraad of kun je werken aan nieuwe vormen van ‘kernendemocratie’? Kortom: hoe kun je herindeling aangrijpen voor een fundamentele verandering van bestuur/democratie? Met inspirerende voorbeelden uit Molenwaard, West Betuwe en Haarlemmerliede. Samen zoeken we naar rode draden om aan vormen van kernendemocratie te werken.

  Harry de Vries (bgm Neerijnen) en herindeling.nl

Home
8. Jouw democratisch kompas
 • Welke democratische waarden vind jij belangrijk en welke zijn belangrijk in democratisch vakmanschap?

  EERSTE SESSIES BINNEN DIT THEMA

  Tentoonstelling ‘Herontwerp de democratie’
  Bekijk de tentoonstelling van de mooiste herontwerpen van de lokale (bekijk de inzendingen hier)
  Democratic Challenge & Code Oranje


  Lokaal democratisch akkoord
  Bouwstenen voor een democratische gemeente
  Jornt van Zuylen


  Nieuw Publiek Werken
  Wat is jouw plek als zelfstandig en kundig ambtenaar tussen de politieke bazen en bewoners?
  Willem van Spijker (Community Van4en)


  Newsroom lokale democratie
  Het eigenaarschap van en de verhouding tussen overheid en inwoners en het bedrijfsleven is gewijzigd en dat is de plek voor de Newsroom. Nieuwe verhoudingen leveren nieuwe vragen op.
  Tabo Goudswaard en Daniël Kruithof


  Democratisch vakmanschap en overheidsparticipatie
  De overheid heeft een actieve, faciliterende rol om maatschappelijk initiatieven verder te brengen. Dit vraagt om (meer) ruimte, persoonlijke betrokkenheid en geloofwaardig handelen. Hoe geef je daar invulling aan? In deze workshop gaan we concreet onderzoeken wat dit van jou als ambtenaar of bestuurder vraagt. Ontdek hoe je vanuit verbinding, vakmanschap en gezag het verschil kunt maken.

  Maurits Hoenders


  Passiespel: Wie ben jij? De perfectionist of de levensgenieter?
  Met het passiespel ontdek je op een ludieke manier of je een perfectionist, de best friend forever (BFF), de nannie of de levensgenieter bent. Waar ligt jouw passie? (maximaal 8 deelnemers)
  Fleur Kruithof (A+O fonds)


  Standpuntstemmen 2018
  Benut de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 om kiezers zich ook te laten uitspreken over vijf grote lokale kwesties. Of vraag aan bewoners over welke vraagstukken ze de komende jaren willen meedenken of willen meedoen.

  Guido Enthoven


  DemoCreatie: belangenweging als deliberatief proces
  Als bewoners en ondernemers de ruimte krijgen is publieke belangenweging relevant. Het DemoCreatiespel brengt voors en tegens samen in een transparant en deliberatief proces. Het spel biedt inzicht in de denkwijze van de ander en handvatten om daaraan recht te doen.

  Marte Kappert en Willem Jan de Gast en Saskia van Grinsven


  Elimineer de burger
  Alleen militairen en bureaucraten spreken nog over ‘burgers’ ; wie kent er persoonlijk een normaal mens die zichzelf ‘burger’ noemt of voelt? Ferenc ten Damme over communiceren in een vitale ‘doe-democratie.’
  Ferenc ten Damme


  Meervoudige democratie en de gemeenteraad? HOE DAN?!
  Door het ‘Draaiboek voor een verschillige raad’ ontdek je de rol en werkwijze voor gemeenteraden en raadsleden in de meervoudige democratie. Want zo ingewikkeld is dat helemaal niet. Inspiratie en praktische handvatten voor gemeenteraadsleden, burgemeesters, mensen van de griffie en andere belangstellenden.
  Vincent van Stipdonk en Marije van den Berg


  Designing Democracy
  Wat kan Design Thinking betekenen voor een democratie die past bij een maatschappij in transitie? Steek je handen uit de mouwen, we gaan aan de slag!

  Geïnspireerd door jonge ontwerpers die tijdens de Dutch Design Week met dit vraagstuk zijn bezig geweest.
  Guido Jilderda (Design For Humanity)


  Ervaar Deep Democracy

  Ervaar Deep Democracy met als vraag: Wat is de rol van de gemeenteraad in de nieuwe lokale democratie. Doe mee aan ‘een Gesprek-op-Voeten’ en laat je verrassen door de wijsheid van de groep.
  Louise Boelens & Riejanne Bouma


  Bouwstenen voor Lokaal Democratisch Akkoord
  Hoe democratisch ben jij? Hoe democratisch is jouw gemeente? Maak een foto van de lokale democratie en formuleer je eigen Lokaal Democratisch Akkoord. In deze workshop moet je zelf aan de slag. De Democratic Challenge neemt je aan de hand van een democratisch zakboekje mee met de lessen van twee jaar lokale democratie-experimenteren. Over democratische waarden, vaardigheden, checks&balances en veel meer. Als input voor een nieuw collegeprogramma.

  Jornt en Bowy, Democratic Challenge

Sprekers

Sprekers_Kajsa
 • De kersverse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en vicepremier heeft haar sporen in het openbaar bestuur ruim verdiend: als voormalig secretaris-generaal van Algemene Zaken kent zij de Haagse vierkante kilometer op haar duimpje en de laatste 3,5 jaar was ze actief als wethouder en locoburgemeester van Amsterdam. Ook was Kajsa Ollongren voorzitter van de VNG-commissie die vorig jaar het rapport ‘Maatwerkdemocratie’ publiceerde. Hierin reikt zij adviezen aan voor een krachtigere en trefzekere gemeenteraad als kruispunt in de lokale democratie.
Sprekers_Jantine 1
 • Als ambtenaar van de gemeente Rotterdam stond zij aan de wieg van vernieuwende aanpakken als het Fonds Achterstandsbestrijding Onderwijs en de Brede School. Nadat ze een tijd heeft gewerkt op het ministerie van OC&W is ze teruggekeerd naar de gemeente Rotterdam, eerst als raadslid en later als wethouder. Momenteel is Jantine Kriens de algemeen directeur van de VNG. In 2016 deed zij een oproep aan gemeenten en initiatiefnemers om te experimenteren met de lokale democratie.
Home
 • Antropoloog en schrijver Joris Luyendijk publiceerde in februari van dit jaar zijn boek “Kunnen we praten”. Joris Luyendijk gaat het gesprek aan met mensen die net als hij het vertrouwen zijn verloren in de traditionele politiek.

  Foto: Jelmer de Haas

Home
 • De bestuurlijke carrière van Jacques Wallage begon in de gemeenteraad van Groningen. Na zijn tijd in Den Haag als kamerlid, staatssecretaris en fractievoorzitter keerde hij in 1998 als burgemeester terug naar Groningen. 29 juni j.l. zwaaide Wallage af als voorzitter van Raad voor het openbaar bestuur.

Home
 • Als directeur van Kennisland gaf ze leiding aan de onafhankelijke denktank die streeft naar vernieuwing in de samenleving. Door middel van onderzoek, consultancy en projecten ontwikkelt deze denktank innovatieve interventies om onze samenleving slimmer in te richten.

Home
 • Als hoogleraar transitiekunde is Jan Rotmans verbonden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Zijn specialisme is het onderzoeken van duurzame verandering in de samenleving. Jan Rotmans o.a oprichter van ‘Nederland Kantelt’ en ‘Urgenda’.

Home
 • Ferenc van Damme, communicatiestrateeg en beleidsontwikkelaar ‘Participatie & Communicatie’ bij de provincie Overijssel, winnaar van de Galjaard Prijs 2016 voor beste communicatie in de non-profit sector en de enige ambtenaar in Nederland met 3 Grammy nominaties en een Edison op zijn naam, leidt een vurige interactieve discussie met overtuigende cijfers, inspirerende praktijkervaringen en werkbare inzichten.

Home
 • Francesca Bria is Chief Technology en Digital Innovation Officer in Barcelona. Al meer dan 15 jaar adviseert Bria overheden en organisaties op het gebied van technologie en innovatie beleid. Bij think tank Nesta leidde ze onder andere het Europese D-cent project over tools voor directe democratie.

Home
 • Tom van der Meer is hoogleraar politicologie (thema’s: legitimiteit, ongelijkheid en burgerschap) aan de Universiteit van Amsterdam. Met zijn boek “Niet de kiezer is gek” won hij onlangs de PrinsjesBoekenprijs voor het beste politieke boek van het jaar.

Blokkenschema

Bekijk hier het blokkenschema voor de Dag van de Lokale Democratie (rechter-muisklik – download gekoppeld bestand)

Wilt u het blokkenschema zelf kunnen printen, download dan onderstaande printversie voor A4.
Op de dag zelf ontvang je bij binnenkomst ook een geprinte versie.

Vanaf 9:00 uur bent u welkom. Het programma duurt tot 17:00 uur.

Winkel

Bekijk vele producten op de site van de Lokale Democratie

De Woonindustrie
Symfonielaan 1
3438 EW Nieuwegein


Openbaar vervoer:
Vanaf Utrecht Centraal pak je Sneltram 60 richting ‘Nieuwegein-Zuid via Nieuwegein’ of Sneltram 61 richting ‘IJsselstein via Nieuwegein-centrum’. Beide vertrekken van Tramhalte CS Jaarbeursplein, platform H. Uitstappen bij halte ‘Zuilenstein’.


Auto:
Er is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar bij de Woonindustrie.

Partners

 

Wilt u meer weten over de Dag van de Lokale Democratie?
Mail naar info@dagvandelokaledemocratie.nl

Voor vragen over registratie en aanmelding vngcongressen@vng.nl